Terms and Conditions

Algemeen 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op  lesovereenkomst waarbij diensten, adviezen en andere werkzaamheden door HQ Drive Rijopleidingen worden aangeboden, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

1.2 De wederpartij wordt in deze overeenkomst als “cursist” aangeduid.

1.3 HQ Drive Rijopleidingen biedt de cursist één van de volgende diensten aan:

 1. a) Reguliere opleiding; opleiding met een minimale duur  van een maand met een vastgesteld aantal rijlessen, waarbij het praktijkexamen inbegrepen zijn.
 2. b) Spoedopleiding; opleiding met een aantal rijlessen die  binnen 5, 7, 10 of 14 werkdagen wordt afgerond, waarbij  het praktijkexamen inbegrepen zijn.

1.4 Op deze voorwaarden en op alle overeenkomsten is  Nederlands recht van toepassing.

Overeenkomsten 

2.1 Indien van één van de bepalingen uit deze  voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige  bepalingen onverkort van toepassing.

2.2 In geval van strijd tussen in deze opgenomen  voorwaarden bepalingen en andere schriftelijke van  overeenkomsten deel uitmakende bepalingen, prevaleren de laatste. voorwaarde, prevaleren de  laatste. 

Verplichtingen HQ Drive Rijopleidingen

3. HQ Drive Rijopleidingen is verplicht zorg te dragen ervoor dat:

 1. de rijlessen worden gegeven door instructeurs, die  voldoen aan de vereisten van de Wet Rijonderricht  Motorrijtuigen (WRM);
 2. de examenaanvraag binnen 2 weken is ingediend bij de  Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), het CCV of het Nader Onderzoek Rijvaardigheid  (NOR), nadat met de cursist overleg is gevoerd dat het  examen kan worden aangevraagd én de cursist tevens  de kosten van alle gevolgde rijlessen en het examen aan HQ Drive Rijopleidingen heeft voldaan.
Verplichtingen Cursist 

4. De cursist is verplicht:

 1. dient aanwezig te zijn voor de afgesproken rijles;  Indien de leerling niet binnen 15 minuten na het  afgesproken tijdstip op plaats aanwezig is, heeft hij  en/of zij geen recht op een vervangende rijles;
 2. een rijles die hij/zij niet kan volgen dient minimaal 48 uur van tevoren af te zeggen. Indien de rijles niet minimaal 48 uur van te voren wordt afgezegd, dan heeft  de cursist geen recht op een vervangende rijles. Een losse les wordt bij de cursist in rekening gebracht (verschuldigd). Afzeggen kan uitsluitend bij de  desbetreffende rijinstructeur. De cursist heeft recht op  een vervangende rijles, in geval van een dringende  reden. Onder een dringende reden wordt verstaan van  een ziekenhuisopname van de cursist of het overlijden  dan wel de begrafenis van een familie lid uit de 1e en 2e  graad. De cursist dient op verzoek van HQ Drive Rijopleidingen schriftelijk bewijs ter zake de dringende  reden te bewijzen. Geen dringende reden is ziekte, een  ziekenhuisopname zonder spoed of vakantie. In geval  van afzeggen van een rijles bij de spoedopleiding heeft  de cursist geen recht op een vervangende rijles, tenzij er  sprake is van voorheen genoemde dringende reden;
 1. Afmeldingen of wijzigingen vanuit de planning van de rijinstructeur is niet verplicht 48 uur van te voren te  melden bij cursist;
 2. alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen;
 3. bij het examen een geldig legitimatiebewijs en een geldig theoriecertificaat te overleggen;
 4. nuchter c.q. niet onder invloed van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden aan de rijlessen en het examen deel te nemen. De cursist dient alle  informatie naar waarheid aan de rijschool te verstrekken.
Betaling 

5.1 HQ Drive Rijopleidingen heeft recht op een eenmalige inschrijfkosten bij de cursist in rekening te brengen;

5.2 tenzij de partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders zijn  overeenkomen, dient betaling voor de rijopleiding per  automatisch incasso te geschieden. De cursist behoudt zicht het recht voor op zijn en/of haar verzoek de  automatische incasso in te trekken, alsmede een foutief  geïncasseerd bedrag te laten terugboeken. Pas na ontvangst (eerste termijn) van de betaling van het  lesgeld, zal de eerste rijles plaatsvinden.

5.3 HQ Drive Rijopleidingen is gerechtigd tijdens de  duur van de Overeenkomst haar lesprijs te verhogen.  De cursist in dat geval het recht om de overeenkomst  schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij  en/of zij gebruik kan maken tot 2 weken na kennisneming van de prijsverhoging.

5.4 indien de cursist de machtiging tot automatische  incasso intrekt of een geïncasseerd bedrag laat terugboeken, is hij en/of zij voor elke termijn die niet  door middel van automatische incasso wordt betaald  aan HQ Drive Rijopleidingen administratiekosten  van EUR 12,- verschuldigd.Deze kosten dienen tegelijkertijd met de termijn te worden betaald.

5.5 indien de cursist de betaling van een rijopleiding met credit card geschiedt, duurt deze rijopleiding maximaal 3 maanden.

5.6 indien de cursist binnen 14 dagen na het verstrijken van  het betalingstermijn door HQ Drive Rijopleidingen  geen betaling heeft ontvangen, is de cursist is van  rechtswege in verzuim. HQ Drive Rijopleidingen  behoudt zich alsdan het recht voor om over het  openstaande bedrag administratiekosten van EUR 12,- te berekenen. HQ Drive Rijopleidingen behoudt  hiermee het recht om over het openstaande bedrag rente te berekenen. Het rentepercentage bedraagt de  wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis. De betalingsverplichting van de cursist ten aanzien van de  eventuele overige termijnen komt hiermee niet te vervallen.

5.7 indien de cursist in verzuim blijft het verschuldigde  bedrag te betalen, kan HQ Drive Rijopleidingen de  vorderingen ter incasso uit handen geven aan een  derde. HQ Drive Rijopleidingen is in dit geval  gerechtigd het verschuldigde bedrag met incassokosten  te verhogen, welke kosten zowel de gerechtelijke als de  buitengerechtelijke kosten omvatten. Onder buitengerechtelijke kosten vallen de kosten die aan  HQ Drive Rijopleidingen in rekening worden  gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en  ieder ander van wie HQ Drive Rijopleidingen  bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste % van het verschuldigde bedrag.

Examen 

6.1 De kosten van alle door de cursist gevolgde rijlessen en van het examen aan HQ Drive Rijopleidingen  dienen voordat de examenaanvraag wordt ingediend te  zijn voldaan.

6.2 HQ Drive Rijopleidingen is na mondelinge of  schriftelijke aankondiging gerechtigheid tussentijdse  prijswijzigingen van het theorie-en praktijk gedeelte van  het examen door te berekenen aan de cursist. Zij is op  verzoek van de cursist verplicht een schriftelijke  specificatie van prijswijzigingen te overhandigen.

6.3 HQ Drive Rijopleidingen behoudt zich het recht voor om gemaakte lesafspraken te wijzigen in verband met door haar af te nemen examens.

6.4 HQ Drive Rijopleidingen behoudt zich het recht  om examen van de cursist te wijzigen/verplaatsen of  te annuleren als de rijinstructeur de cursist niet op het  examen geldende niveau bevindt

6.5 Indien het examen geen doorgang vindt omdat de  cursist niet of te laat verschijnt of geen vereiste en/of geldige documenten kan tonen, dan komen de kosten  voor de aanvraag van een nieuwe examen voor de rekening van de cursist. De cursist kan in dat geval ook geen beroep doen op een gratis herexamen.

6.6 HQ Drive Rijopleidingen zal op verzoek van de cursist zorgdragen voor de aanvraag van een nieuwe  examen en de kosten voor haar rekening nemen,  indien het examen geen doorgang vindt als gevolg van  één van de volgende gebeurtenissen:

 1. een familie lid uit de tot en met de 2e graad van de  rijinstructeur is overleden en begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden of plaats zal vinden op de dag  van het examen zelf.
 1. het lesvoertuig waarmee het examen dient te  worden afgelegd niet beschikbaar is en ook geen  lesvoertuig van hetzelfde of een gelijkwaardig type  beschikbaar is;
 2. Het lesvoertuig waarmee het examen dient te  worden afgelegd door de examinator van het CBR, het CCV of de deskundige van het NOR wordt afgekeurd en  geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of een gelijkwaardig type beschikbaar is. 
Ontbinding/afronding rijopleiding

7.1 Elke overeenkomst die door de cursist is ondertekend wordt door HQ Drive Rijopleidingen als bindend beschouwt, tenzij de  overeenkomst binnen 14 dagen na ondertekening  per brief of e- mail wordt ontbindt.

7.2 De overeenkomst kan zowel door de cursist als  HQ Drive Rijopleidingen worden ontbonden met  inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand  tegen de eerste dag van een kalendermaand.

7.3 Indien het cursusgeld door de cursist is voldaan, zal HQ Drive Rijopleidingen het bedrag onder aftrek van gereden rijlessen, theoriecursus, eenmalige inschrijfkosten €36,50, service/administratie/boekhoudkosten €175 en terugstortingstoeslag €85,- en het door haar aan CBR, CCV of BNOR betaalde examengelden aan de cursist restitueren. Let op: indien er examen geboekt is bij het CBR, dan gelieve het geldbedrag bij CBR voor restitutie aanvragen.

7.4 HQ Drive Rijopleidingen kan de overeenkomst slechts ontbinden door aantoonbaar dringende redenen, als overmacht situaties, zo van haar redelijkerwijs niet kan worden verwacht de lessen voort te zetten. In dat geval is HQ Drive Rijopleidingen gehouden lesgelden, waarvoor zij nog niet heeft gepresteerd, aan de cursist te restitueren

Vrijwaring 

8.1 HQ Drive Rijopleidingen vrijwaart de cursist voor  aanspraken van derden als gevolg van botsing, verkeersongelukken en verkeersovertredingen die  tijdens de rijles en/of het examen hebben plaatsgevonden, tenzij sprake is van opzet of grove  schuld bij de cursist. Hieronder kun je het volgende  verstaan of onder meer begrepen het gebruik van  alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die  de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

8.2 Indien de cursist een rijles volgt desondanks dat  hem/haar bij rechtelijke uitspraak de rijbevoegdheid is  ontzegd motorrijtuigen te besturen en/of zijn/haar  rijbewijs ingevorderd en de bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgave dus onjuist is, vrijwaart de cursist HQ Drive Rijopleidingen volledig voor de  gevolgen hiervan. De opgelegde boetes zal door de  cursist ter zake geheel vergoeden, alsmede alle andere  financiële consequenties geheel voor zijn en of haar rekening nemen. HQ Drive

HQ Drive examengarantie: bij ons zijn alle herexamens gratis!

Openen
1
Scan the code
Hi! Kan ik je helpen?